Sanitka funguje díky několika stěžejním modulům

Modul dispečerského řízení

Klient-server řešení postavené na databázovém serveru SQL a síťové dispečerské aplikaci (možná současná práce více dispečerů) pro počítače s OS Windows. Dispečerský program umožňuje zadávat nové požadavky na převozy, případně potvrzovat ty elektronicky došlé ze zdravotnického zařízení.
Dále slouží k přidělování převozů sanitním vozům a sledování postupu převozu na základě dat přijatých od řidiče. K usnadnění práce dispečera se převozy řadí podle časové naléhavosti a podbarvují podle stádia převozu. Je možné zadávat periodické převozy (např. k dialýze).


Jak probíhá komunikace v programu?

Komunikační rozhraní a aplikace pro zadavatele převozu

Zadání požadavku na převoz může proběhnou standardně telefonicky dispečerovi nebo přes elektronické komunikační rozhraní dispečinku. Pro zdravotnické zařízení lze použít námi dodávanou Windows aplikaci, která kromě pořízení a odeslání požadavků také zobrazuje stav zaslaných požadavků.

Zadavatel se tak dozví, kdy byl jeho požadavek akceptován dispečerem, kdy byl přidělen vozidlu a kdy byl pacient převezen na cílové místo. Tyto informace aplikace sděluje podbarvením dat převozu. S výhodou lze k zadání požadavku využít také informační systém zdravotnického zařízení. Ten se obvykle využívá k tisku příkazu k převozu, kde jsou uvedena všechna data požadavku. Je tedy možné upravit tisk příkazu tak, aby současně přes SOAP rozhraní zaslal data požadavku do databáze dispečinku, aniž by musel zadavatel převozu cokoliv dalšího psát. Informační systém zařízení pak může také získávat a zadavateli poskytovat informace o stavu převozu.

užitečné moduly Sanitky

Mobilní aplikace řidiče

Aplikace pro OS Android komunikuje s dispečinkem a zobrazuje řidiči dispečerem zadané převozy. Řidič pak stiskem tlačítek sděluje dispečinku přijetí požadavku, naložení a vyložení pacienta. Dispečerský systém eviduje časy událostí a barevně signalizuje stádium převozu.

Vyúčtování zdravotní dopravy

Samostatný modul umožňuje z existujících dat převozů vytvořit soubory s daty vyúčtování poskytnutých služeb (převozů) zdravotním pojišťovnám. Program si vyžádá doplnění případně chybějících dat nezbytných pro vyúčtování a vygeneruje příslušné soubory pro zdravotní pojišťovny.